https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/issue/feed Научно-практическая конференция 2022-11-21T20:00:31+03:00 Open Journal Systems https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1809 QISQA MUDDATLI GURUHLARDA TA’LIM-TARBIYA JARAYONINI TASHKIL YETISHDA YARATUVCHANLIK O‘YINLARIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI 2022-11-20T20:30:32+03:00 Ismoilova Roziya Safarali Qizi Akramova@rambler.ru <p>Bolalar bog'chasida qisqa muddatli guruhlar mavjud bo`lib, uning xususiyatlari va afzalliklari qanday? Nima uchun bunday guruhlar kerak.</p> <p>Birinchidan, bolalar bog'chasidagi qisqa muddatli guruh odatdagi bolalar bog'chasidan farq qiladi, chunki bola onasidan ajralganligi sababli psixologik travma olmaydi. Axir, u birinchi marta u bilan birga bo'ladi, asta-sekin yangi do'stlariga, o'qituvchilariga ko'nikib, qiziqarli va yoshiga mos keladigan narsalarni qiladi.&nbsp;</p> 2022-11-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1965 KUNI UZAYTIRILGAN GURUHLARDA JISMONIY SOG’LOMLASHTIRISH TADBIRLARINING AHAMIYATI 2022-11-21T18:45:04+03:00 Sadriddinova Dilobar Husniddin qizi,Rahimova Jamila Rustam qizi Akramova@rambler.ru <p>Ushbu maqolada Respublikamizdagi barcha maktablarining kuni uzaytirilgan guruhlarda jismoniy sog’lomlashtirish soatlari o’tkazilishining ahamiyati yoritib berilgan, shuningdek, jismoniy tarbiya soatining boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun qanchalik foydali va samarali ekanligi alohida ta’kidlab o’tilgan.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1997 ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЎҚИТИШНИ АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ 2022-11-21T19:58:52+03:00 Yarashev Jamshid Razzoqovich Akramova@rambler.ru <p><em>Мазкур мақолада олий таълим муассасаларидаги “Жисмоний маданият” йўналиши бўйича мутахассисларни тайёрлаш тизимида масофадан ўқитишни ахборот коммуникация технологияларини самарали қўллаш муаммосини жисмоний маданият мутахасисслиги бўйича таҳсил олувчи талабаларга масофавий ўқитиш таълимини ривожлантириш учун фойдаланиладиган турли хил дастурий таъминот ва тизимларнинг техник ва дидактик имкониятлари баён этилган.&nbsp; </em></p> 2022-11-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1948 ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ 2022-11-21T15:26:07+03:00 Частоедова А.Ю, Исматиллаева Н Akramova@rambler.ru <p>в работе рассмотрены вопросы формирования осанки, а также профилактики и коррекции ее нарушений</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1980 БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ 2022-11-21T19:18:49+03:00 Афраимов А.А. Akramova@rambler.ru <p>Ушбу мақолада бошланғич синф ўқувчиларида жисмоний тарбияни шакллантириш усуллари тўғрисида фикр юритилган</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1807 MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARIDA INNOVATSION TA’LIM ASOSIDA MILLIY G‘URUR TUYG‘USINI SHAKLLANTIRISH 2022-11-20T20:25:36+03:00 Quvatova Muhayyo Baxtiyor Qizi Akramova@rambler.ru <p>Pedagogik jarayonlarda innovatsiyalar o'zaro ta'sir madaniyatining eng muhim va asosiy vositalaridan biri sifatida namoyon bo'lib, ular innovatsion jarayonlarda nafaqat o'zining tavsifi va xususiyatlari bilan, balki pedagogik jarayonlarni takomillashtirishning eng muhim omillari sifatida ham belgilanadi. Bu o'z navbatida innovatsiyalarning sifatini va ahamiyatliligini belgilash bilan bir qatorda, vaziyatlarga ko'ra ularni tatbiq etish vaqtlarini ham oldindan belgilaydi.</p> 2022-11-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1963 JISMONIY TARBIYA – SOG‘LOM JAMIYAT POYDEVORI 2022-11-21T18:40:32+03:00 Sabirova Nasiba Rasulovna, Ismoilov Shahzod Hamzayevich Akramova@rambler.ru <p>Maqolada jismoniy tarbiya va sportning inson hayotidagi o’rni, uning afzalliklari va sog‘lom turmush tarzining tarkibiy asoslari haqida so’z boradi.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1995 O‘QITUVCHILARNING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA KASBIY DIAGNOSTIKA YO‘NALISHIDAGI INNOVATSIYALARNING O‘RNI 2022-11-21T19:55:17+03:00 Sh.А. Xasanova Akramova@rambler.ru <p>O’qituvchilarning касбий pedagogik mahoratini oshirish jarayoni bugungi qo‘yilayotgan talablarga muvofiq tashkil etilishi, uning shakllari, mazmuni va usullari тинмай ошириб бориш&nbsp; зарурлиги ёритиб берилган.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1946 ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ К ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2022-11-21T15:22:32+03:00 Казаков Азат Раджапович Akramova@rambler.ru <p>В статье рассматриваются способы подготовки спортсменов к игре, виды соревнований и особенности подготовки игроков</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1978 MAKTABGACHA TA`LIM MUASSASALARIDA SOG`LOMLASHTIRISH GIGIYENIK OMILAR BOLALAR ORGANIZMINING JISMONIY RIVOJLANISHIDA MUHIM VOSITA SIFATIDA 2022-11-21T19:15:25+03:00 A.T.Toshev, Q.Q.Qobiljonov, X.R.Shukurova Akramova@rambler.ru <p><em>Ushbu maqolada maktabgacha tarbiya muassasalarida madaniy- gigiyenik malakalarni tarbiyalash – bolalar organizmining jismoniy rivojlanishida muhim vosita ekanligi yoritib berilgan. Shuningdek, maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarning hayoti muayyan tartibida o‘tishi, kun tartibi jismoniy tarbiyaning muhim sharti ekanligi ta’kidlab o‘tilgan. </em></p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1804 MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR AQLIY RIVOJLANISHIDA O‘YIN FAOLIYATINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI 2022-11-20T20:16:04+03:00 Shaymardanova Munavvar Ruziyevna Akramova@rambler.ru <p>Maktabgacha yoshdagi bolaning psixologiyasi erta bosqichda. U atrofidagi dunyoga qiziqish bildira boshlaydi, ko'p savollar beradi. Rivojlanish xotiraga, aqlga, neyropsik tomonga, yashirin iste'dodlarga ta'sir qiladi. Agar ota-onalar xususiyatlarni o'rganishga muvaffaq bo'lishsa aqliy rivojlanish kırıntılar, keyin ular oilada uyg'unlikni o'rnatishi, chaqaloqni to'g'ri tarbiyalashi mumkin. Kichkintoy o'yin shakli ijtimoiy xulq-atvor normalarini o'rganadi, boshqalar bilan aloqa o'rnatadi.</p> 2022-11-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1961 MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASALARIDA ERTALABKI GIMNASTIKA MASHG‘ULOTLARINING O‘RNI 2022-11-21T18:36:37+03:00 Normatov Xasan Isroil o’gli Akramova@rambler.ru <p>Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim mussasalarida&nbsp; gimnastika mashg‘ulotlarni tashkil etish xaqida fikrlar bildirilgan.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1993 ВНЕДРЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 2022-11-21T19:51:47+03:00 Уткиров Нусрат Комилович Akramova@rambler.ru <p>В данной статье рассматриваются вопросы внедрение оздоровительных технологий в учебном процессе студентов по физическому воспитанию. Основной смысл заключается в достижении возможно большего оздоровительного эффекта от занятий физической культурой.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1944 O‘QUVCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHGA YO`NALTIRILGAN O‘QUV JARAYONINI LOYIHALASH 2022-11-21T15:18:59+03:00 Kurbanov Djurabek Ismatovch, Munirov Nurali. Akramova@rambler.ru <p>Bolalarning jismoniy tayyorgarlik darajasini va jismoniy rivojlanishini yaxshilashda gimnastikaning sog‘lomlashtiruvchi turlarini o‘rgatishda zamonaviy pedagogik texnalogiya uslublardan foydalanish zamon talabidir</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1976 BOLALAR SPORTINI RIVOJLANTIRISH SOG‘LOM KELAJAK POYDEVORI 2022-11-21T19:11:34+03:00 Ataxo’jayev Valixo’ja Akramova@rambler.ru <p>Ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida tub isloxotlar amalga oshirilayotgan hozirgi&nbsp; davrga&nbsp; kelib cog‘lom&nbsp; avlodni&nbsp; voyaga&nbsp; etkazishda&nbsp;&nbsp; sport&nbsp; va&nbsp; jismoniy&nbsp; tarbiya&nbsp; yoshlar&nbsp; hayotining&nbsp; ajralmas&nbsp; qismiga&nbsp; aylanib&nbsp; bormoqda. Mustaqil&nbsp; O‘zbekistonimizning&nbsp;&nbsp; kelajagi&nbsp; bo‘lgan&nbsp; yoshlarga&nbsp; keng&nbsp; imkoniyatlar,&nbsp; sharoitlar&nbsp; yaratib&nbsp; berish,&nbsp;&nbsp; ularga&nbsp;&nbsp; to‘g‘ri&nbsp; yo‘l&nbsp;&nbsp; ko‘rsatish,&nbsp;&nbsp; manaviyatli, jismoniy baquvvat&nbsp; qilib&nbsp; tarbiyalash&nbsp; bugungi kunning dolzarb muommolari hisoblanadi.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1959 6-SHO‘BA: MTT TARBIYALANUVCHILARINI RIVOJLANISHIDA JISMONIY MASHG‘ULOTLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI IMKONIYATI CHEKLANGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI JISMONIY TARBIYALASHDA TABAQALASHTIRILGAN YONDASHUV 2022-11-21T18:29:00+03:00 Murodov Farxat Muxmudjonovich Akramova@rambler.ru <p>Mazkur tezisda imkoniyati cheklangan maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalashda tabaqalashtirilgan yondashuv boʻyicha keng ma’lumotlar berilgan.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1991 ШАХМАТНИ ЎРГАТИШДА КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ КЎЛЛАШНИНГ ДИДАКТИК ЖИҲАТЛАРИ 2022-11-21T19:43:04+03:00 М.Х.Тошев Akramova@rambler.ru <p>Мақолада бошланғич синф ўқувчиларни шахматга ўргатиш жараёнида компьютер технологияларини кўллашнинг дидактик жиҳатлари келтирилган. Шахмат дастурларининг узига хос дидактик жихатлари ўрганилган</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1942 MILIY KURASHCHILARDI TEXNIK TAYYORGARLIGI 2022-11-21T15:15:01+03:00 d Akramova@rambler.ru <p>Ushbu maqolada kurashchilarni tayyorlash va ularga rahbarlik qilish jarayonining rivojlanish darajalari orasidagi optimal muvofiqlik, sportchilarni tayyorlash jarayonining ijtimoiy va biologik jihatlari bilan sport-texnika natijalarining o‘sish sur'ati orasidagi o‘zaro ta'sir tamoyillari haqida fikr yuritilgan.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1974 МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ. 2022-11-21T19:01:53+03:00 Бобоева Зарифа Жаҳонқуловна, Бахшуллаева Малоҳат Бахтиёр қизи, Баймурадов Раджаб Сайфитдинович Akramova@rambler.ru <p>Мақолада ҳаракатли ўйинлар болалар боғчасидаги соғломлаштириш тадбирлари мажмуи болалар соғлигини муҳофаза қилиши ва мустаҳкамлаши, жисмонан тўлақонли ривожлантириши, турли ҳаракат&nbsp; фаолиятини ўстириши&nbsp; баён этилган.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1957 АНТИДОПИНГОВИЙ КОНТРОЛЬ – КАК ФАКТОР ПРОДОЛЖЕНИЯ ЖИЗНИ 2022-11-21T15:48:28+03:00 Мирзоулугбек Юсупов, С.С.Абдуева, Ш.Р. Рашидова Akramova@rambler.ru <p>Поиски методов улучшения спортивной работоспособности, силы выносливости, повышения спортивного результата неразрывно связаны с историей спорта.</p> <p>Борьба за секунды, призовые места на пьедестале зачастую носят совсем неспортивный характер и сопутствуют употреблению допинга. Цена такой победы высока и сопряжена порой не только со здоровьем, но и с самой жизнью спортсмена. В истории есть немало примеров, связанных с применением сильнодействующих фармакологических препаратов, которые часто приводят к трагическим последствиям.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1989 O’QUV-TARBIYA JARAYONINI LOYIHALASHTIRISHGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YO’NALISHLARI VA UNING IJTIMOIY AHAMIYATI 2022-11-21T19:35:13+03:00 Ibragimov Alisher Karomatovich Akramova@rambler.ru <p>Maqolada bo’lajak o’qituvchilarni kasbiy tayyorlash, ularni ijodiy faollikka undovchi shaxsga yo’naltirilgan o’quv-biluv muhitini to’g’ri tashkil eta olish hamda o’quvchilarning iqtidorlari, qiziqishlari, layoqatlarini aniq hisobga olgan holda mazkur jarayonni loyihalashtirish masalalari keng yoritilgan.&nbsp;</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1940 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В АДАПТИВНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 2022-11-21T15:11:36+03:00 У.К.Турдыев Akramova@rambler.ru <p>В данной статье рассматриваются теоретические особенности процесса обучения двигательным действиям в адаптивном физическом воспитании</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1972 MАKTАBGАCHА TА'LIM TАSHKILОTLАRIDА JISMОNIY TАRBIYА MАSHG’ULОTLАRINI TАSHKIL ETISHDА QО‘LLАNILАDIGАN TА'LIM MЕTОDLАRI 2022-11-21T18:58:38+03:00 Nurullayev Abdurashid Ro’zimboyevich Akramova@rambler.ru <p>Mаqоlаdа Mаktаbgаchа tа'lim tаshkilоtlаridа jismоniy tаrbiyа mаshg’ulоtlаridа qо‘llаnilаdigаn tа’lim mеtоdlаri&nbsp; bоlаlаrdа hаrаkаt kо‘nikmаlаri, mаlаkаlаri vа jismоniy mаshqlаr hаqidаgi bilimlаrni shаkllаntirishdа muhim аhаmiyаtgа egа bо‘lgаn tа'lim bеrish&nbsp; jаrаyоnidа tа’limning zаmоnаviy&nbsp; usullаridаn&nbsp; keng fоydаlаnish tо`g`risidа&nbsp; fikr yuritilgаn</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1955 СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ В СПОРТЕ. 2022-11-21T15:45:36+03:00 Чуллиев С.И, Миралиева А.К, И. Каримова Akramova@rambler.ru <p><em>В статье рассматривается значение метрологии&nbsp; в спорте, роли измерений в различных видах спорта и проблемы, связанные с измерениями, показаны&nbsp; количественные критерии оценки спортивного результата, технические новинки, которые позволяют совершенствовать измерение показателей подготовки студентов. Также рассматривается роль решений различных задач в управлении подготовки спортсменов</em></p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1987 ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВКАМИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 2022-11-21T19:31:52+03:00 Рахмонов Музаффар Усмонбоевич Akramova@rambler.ru <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Аннотация:</strong> В статье рассматривается практическая методология управления системой многолетней спортивной подготовки юных и квалифицированных спортсменов. Сегодня успешность спортивной подготовки связана с теоретическим обоснованием и практическим воплощением ряда общенаучных подходов, среди которых следует выделить комплексный, метапредметный, программно-целевой, системный, структурно-функциональный, технологический подходы.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1938 ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ 2022-11-21T15:07:39+03:00 Махмудов Абдулхалим Хамидович Akramova@rambler.ru <p>В статье раскрывается роль шахматных задач в развитие творческих способностей школьников. Отмечается, что на основе дифференцированных шахматных задач и оптимальных их применений можно наблюдать рост шахматного мастерства как феномена развития креативного мышления.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1970 HARAKATLI O’YINLARNING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY XUSUSUYATLARI RIVOJLANISHIGA TA’SIRI 2022-11-21T18:55:18+03:00 Jo‘raqulova E‘zoza Erkin qizi Akramova@rambler.ru <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p>Harakatli o’yinlar harakat qobiliyatlari kоmplеks rivojlantirish vazifasining amalga oshirilishini maksimal darajada ta’minlaydi, chunki ularning mazmuni harakat dasturlarini shakllantirish va almashtirishga yo’naltirilgan.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1953 БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА АМАЛИЙ ГИМНАСТИКА ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ 2022-11-21T15:41:44+03:00 Хасанов Р.А. Akramova@rambler.ru <p><em>Ушбу тезисда бошланғич синфларда амалий гимнастика </em></p> <p><em>жисмоний сифатларини ривожлантириш самарадорлиги, дарс машғулотларида амалга </em></p> <p><em>ошириш тўғрисида фикр мулоҳазалар келтирилган</em></p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1985 MUSTAQIL TA’LIM SAMARADORLIGIDA TALABALAR UCHUN MOʻLJALLANGAN KUN TARTIBI VA SPORTNING ROLI. 2022-11-21T19:28:47+03:00 Toʻrayev Shuxratjon Farmonovich Akramova@rambler.ru <p>Maqolada oliy ta’limda ta’lim sifatini oshirishda, shuningdek, tahliliy tafakkuri rivojlangan, ijodkor, raqobatbardosh zamonaviy kadrlarni yetishtirishda toʻgʻri yoʻlga qoʻyilgan mustaqil ta’lim va bu jarayonda kun tartibi hamda sportning muhim ahamiyati toʻgʻrisida soʻz boradi.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1812 JISMONIY MADANIYAT VA SPORT FANI O‘QITUVCHILARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH 2022-11-20T20:54:50+03:00 Musayev Otabek Qudratovich Akramova@rambler.ru <p>Ushbu maqolada jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchilarda kasbiy kommunikativ kompetentlilik kompetensiyaviy yondashuv haqida fikr yuritilgan.</p> 2022-11-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1968 MAKTABGA TAYYORLOV GURUHI YOSHDAGI IMKONIYATI CHEKLANGAN (TIFLO) BOLALARNING JISMONIY TARBIYASI. 2022-11-21T18:51:35+03:00 Kamardinova Shaxlo Baxtiyor qizi Akramova@rambler.ru <p>Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan maktabgacha ta’lim tashkilotidagi tarbiyalanuvchilar uchun jismoniy tarbiya darslarining samaradorligi. Tadqiqotimiz davomida ishlab chiqilgan mashqlar majmuasi asosida bolalarning jismoniy holatining yaxshilanishi. Ota onalar bilan olib borilgan anketa so’rovnomalari hamda tadqiqotimiz davomida imkoniyati cheklangan bolalarning harakat deprivatsiyasiga ta’sir qiluvchi sabablarining tahlili haqida</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1951 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ БОКСЕРОВ 2022-11-21T15:36:52+03:00 Курбанов Кудрат Кулдашевич Akramova@rambler.ru <p>В статье рассматривается вопрос изменений показателей физической подготовленности юных боксеров 9-11лет. В исследовании приняли участие 45 мальчиков 9-11 лет, занимающихся подготовительной группы. Полученные данные позволяют утверждать, что во всех возрастных группах уровень показателей физической подготовленности оценивается как средний. Результаты показателей физической подготовленности 9-летних боксеров равняется 4,10 балла, 10-летних - 4,44 балла, 11-летних - 4,5 балла, что позволяет утверждать о высокой эффективности данного раздела подготовки спортсменов.&nbsp;</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1983 OʻRTA MASOFAGA YUGURUVCHILAR SPORT FORMASINI MUSOBAQALAR DAVRIDA BARQAROR USHLAB TURISHDA MASHGʻULOT MIKROSIKLLARINI REJALASHTIRISH XUSUSIYATLARI 2022-11-21T19:24:49+03:00 Qurbonov Xurshid Xolliyevich Akramova@rambler.ru <p>Mazkur tezisda oʻrta masofaga yuguruvchilar sport formasini yillik tayyorgarlik mashgʻulotlarining musobaqalar davrida barqaror ushlab turishda, mikrosikllarni rejalashtirishning oʻziga xos yondashuvi boʻyicha ma’lumotlar berilgan.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1810 MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARI NUTQ O‘STIRISH MASHG‘ULOTLARIDA BOLALARNI MUSTAQIL FIKRLASHGA O‘RGATISH 2022-11-20T20:32:39+03:00 Kodirova Muyassar Eshmamat Qizi Akramova@rambler.ru <p>Hozirgi kunda maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining nutqini rivojlantirishga oid talablar qo‘yilmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning asosiy vazifalaridan biri ona tilining har bir yosh bosqichi uchun belgilangan normalari va qoidalarini o‘zlashtirilishi hamda uning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishdan iboratdir. Qayd etish lozimki, bir xil yoshdagi bolalarning nutqiy darajasi birbiridan mutlaqo farq qilishi mumkin</p> 2022-11-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1966 ОИЛАЛАРДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ МУҲИТНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ-МЕЪЁРИЙ АСОСЛАРИ 2022-11-21T18:46:31+03:00 Рашидов Хуршид Каримович Akramova@rambler.ru <p>Ўзбекистонда барча фуқаролар оилавий муносабатларда тенг ҳуқуқларга эгадирлар. Никоҳ тузиш чоғида жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеи ҳамда бошқа ҳолатларга қараб, ҳуқуқларни муайян тарзда бевосита ёки билвосита чеклашга, бевосита ёки билвосита афзалликлар белгилашга ҳамда оилавий муносабатларга аралашишга йўл қўйилмайди.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1998 ERKIN KURASH BO'YICHA MURABBIYLARNING KASBIY KOMPETENTSIYALARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI 2022-11-21T20:00:31+03:00 Yarashev Jamshid Razzoqovich Akramova@rambler.ru <p>Ushbu maqolada erkin kurash bo‘yicha murabbiylarning nazariy bilimlarini, amaliy ko‘nikma va malakalarini sport mashg‘ulotlari jarayonida qo‘llash usullari va usullari haqida ma’lumotlar berilgan.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1949 YENGIL ATLETIKA SPORT TO‘GARAKLARIDA MASHG‘ULOT OLIB BORAYOTGAN 3 SINF QIZLARINING JISMONIY TAYORGARLIK DINAMIKASI 2022-11-21T15:28:57+03:00 Abdullayev Mehridddin Junaydulloyevich, Akramova@rambler.ru <p>O‘tkazilgan tadqiqot ishida yengil atletika sport to‘garaklarida muntazam ravishda mashg’ulotlar olib borayotgan 3 sinf qizlarining jismoniy tayorgarlik jarayonlari hamda jismoniy sifat darajalarining shakillanib borishi, jismoniy tayorgarlik tizimlari, jismoniy sifat ko‘rsatkichlari, tayorgarlik dinamikasi o‘rganiladi.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1981 МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРНИ ЎТКАЗИШ МЕТОДИКАСИ 2022-11-21T19:20:37+03:00 Саидмуродова Гавҳар Наврўзовна Akramova@rambler.ru <p>Ушбу тезисда мактабгача таълим муассасаларида миллий ва ҳаракатли ўйинларни ўтказиш методикаси тўғрисида фикрлар келтирилган.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1808 XALQ OG’ZAKI IJODI ORQALI BOLALARDA MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI (KATTA GURUH MISOLIDA) 2022-11-20T20:28:47+03:00 A’zamova Nargiza Ne’mat Qizi Akramova@rambler.ru <p>Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning qiziqish va qobiliyatlari - ma'naviy manbalar va hozirgi zamon talablari va ehtiyojlari nazarda to'tgan xolda, tarbiyachilarning tarbiyalanuvchi bilan aniq bir maqsadga qaratilgan o'zaro amaliy va nazariy muloqatida namoyon bo'ladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashda uning mohiyatini tushunib yetish kerak. Qadriyatlar o'zining mohiyatiga ko'ra bir necha turga bo'linadi.</p> 2022-11-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1964 MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT MASHG’ULOTLARINI TASHKIL QILISH VA O’TKAZISHNING AHAMIYATI 2022-11-21T18:43:27+03:00 Sadriddinova Dilobar Husniddin qizi,Rahimova Jamila Rustam qizi Akramova@rambler.ru <p>Ushbu maqolada Maktabgacha ta’lim tizimida jismoniy tarbiya va sport mashg’ulotlarini tashkil qilish va o’tkazishning&nbsp; ahamiyati yoritib berilgan, shuningdek, jismoniy tarbiya soatining maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilari uchun qanchalik foydali va samarali ekanligi alohida ta’kidlab o’tilgan.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1996 ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 2022-11-21T19:57:08+03:00 Я.З.Файзиев, М.Юсупова Akramova@rambler.ru <p>В данной статье рассмотрено целенаправленный процесс формирования у человека эстетического отношения к действительности</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1947 ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ХОККЕЕ НА ТРАВЕ С ИХ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 2022-11-21T15:24:12+03:00 Сафарова Д.Д., Аъзамов Р.М Akramova@rambler.ru <p><em>В работе исследованы взаимосвязи между технико-тактическими показателями и уровнем физического развития спортсменов в хоккее на траве.&nbsp; Установлены статически достоверные взаимосвязи между тотальными размерами тела, показателями физической работоспособности, аэробных возможностей организма игроков хоккее на траве с показателям. специальной физической подготовленности и технико-тактической деятельностью спортсменов в хоккее на траве.&nbsp; <strong>&nbsp;</strong></em></p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1979 ЖИСМОНИЙ МАШҚЛАР - БОЛАЛАРНИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА САМАРАЛИ ВОСИТА 2022-11-21T19:17:09+03:00 Мухитдинова Нигора Махриддиновна Akramova@rambler.ru <p>Қадимги юнонлар давридан бери жисмоний фаолият интеллектуал қобилиятлар билан боғлиқ деган эътиқод мавжуд. Бироқ, болаларда жисмоний машқлар ва ақлий функция ўртасидаги муносабатлар нисбатан яқин вақтгача тизимли равишда баҳоланмаган. <u><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748863/#R57">Киркендалл </a></u><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748863/#R57">т</a>омонидан тақдим этилган тарихий шарҳ<u><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748863/#R57"> (1986) </a></u><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748863/#R57">н</a>има учун бундай бўлганига ойдинлик киритади. Унинг 1985 йилгача чоп этилган тадқиқотларини кўриб чиқиши шуни кўрсатдики, жисмоний фаолиятнинг психологик фойдалари бўйича бир қатор тадқиқотлар 1950 ва 1960 йилларда ўтказилган.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1806 KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY MADANIYAT YORDAMIDA HISSIY BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISH 2022-11-20T20:22:25+03:00 Qulboboyeva Maxbuba Xusanovna Akramova@rambler.ru <p>Maktabgacha yosh - bu bolaning keng ijtimoiy dunyoga faol kirishi, kattalar va tengdoshlar bilan turli xil munosabatlar o'rnatish, insonparvarlik tuyg'ularini uyg'otish davri. Asosiy vazifa - bolaning hissiy rivojlanishiga to'g'ri yo'nalish berish, uning qalbida insoniy tuyg'ularni uyg'otish, hamkorlikka intilish va ijobiy o'zini o'zi tasdiqlash. Bolalarni faol hayot tarzi, kommunikativ, faol, izlanuvchan, tashabbuskor qilib tarbiyalash kerak. Shu sababli, bugungi kunda bolalarning hissiy va shaxsiy rivojlanishi muammosi ayniqsa dolzarb bo'lib bormoqda.</p> 2022-11-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1962 BOSHLANG‘ICH SINF JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA SOG’LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH 2022-11-21T18:38:37+03:00 Sh.I.Davronov Akramova@rambler.ru <p>O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev rahbarligida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va jamiyatda o‘qituvchining maqomi va nufuzini oshirish chora-tadbirlari mavzusida bo‘lib o‘tgan videoselektor majlisida maktab ta’limini rivojlantirish buyuk umummilliy maqsadga va umumxalq harakatiga aylanishi, ustozlarga yuksak hurmat – ehtirom ko‘rsatishi jamiyatimizda oliy qadriyat darajasiga ko‘tarishi zarur ekanligi belgilandi.&nbsp;</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1994 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 2022-11-21T19:53:31+03:00 Тураев Махмуд Мухамедович Akramova@rambler.ru <p>В данной статье рассматривается внедрение здорового образа жизни, актуальность технологии проектирования, виды проектов, организация проекта, реализация, презентация и выводы</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1945 YOSH FUTBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH 2022-11-21T15:20:50+03:00 Saidov Umid Akramova@rambler.ru <p>Bugungi kunda futbol sport turining kun sayin rivojlanishi, jismonan baquvvat va iste’dodli o‘yinchilarni tayyorlab berishni taqozo etmoqda. Bolalar va o‘smirlar sport maktablari hamda futbol yo‘nalishidagi maktab – internatlar nizomida ko‘rsatib o‘tilganidek, iste’dodli va umidli futbolchilarni tarbiyalash bugun o‘quv mashg‘ulot jarayoni davomida olib boriladi.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1977 SOG‘LOM BOLA – SOG‘LOM OILA MEVASI, BUGUNIMIZ SAODATI, KELAJAGIMIZNING KAFOLATI 2022-11-21T19:13:08+03:00 Xudoyberganov Nodirjon Akramova@rambler.ru <p>Insonni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash xalqimizning azaliy orzusi bo‘lib, ajdodlarimiz ma’rifat, ma’naviyat va madaniyatni yosh avlodga singdirish, o‘rgatish usullarini komillikka etaklash yo‘llari, tamoyillarini muttasil izlab kelganlar.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1960 MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR FUNKSIONAL TIZIMLARNI SHAKLLANTIRISH VA HARAKATLANISH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI 2022-11-21T18:30:34+03:00 Bobomurodov Abdurafik Egamurodovich Akramova@rambler.ru <p>Ushbu maqolada&nbsp; maktabgacha yoshdagi bolalarning oʻziga xos xususiyatlari oʻrganilib, tahlil qilindi hamda harakat qobiliyati rivojlantirilib, nazariy tahlil va amaliy tajriba haqida ma’lumotlar berildi.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1992 БЎЛАЖАК ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ АХБОРОТ- КОММУНИКАЦИОН ВОСИТАЛАР АСОСИДА СПОРТ КОУЧИНГИГА ТАЙЁРЛАШ 2022-11-21T19:46:48+03:00 Ахмедова Сарвиноз Азатовна Akramova@rambler.ru <p><em>Мақолада бўлажак &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; жисмоний &nbsp;&nbsp;&nbsp; тарбия ўқитувчиларини ахборот-</em></p> <p><em>коммуникацион воситалар асосида спорт коучингига тайёрлаш масалалари ўз аксини топган. Муаллиф унда бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларини келгусидаги&nbsp; касбий фаолиятини ташкил этишда коучинг стратегиялари кўп жиҳатдан ахборот-коммуникация воситаларига ҳам боғлиқлигини ўқтиради. </em></p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1943 ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ К ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2022-11-21T15:16:33+03:00 Kurbanov Djurabek Ismatovch, Munirov Nurali. Akramova@rambler.ru <p>В статье рассматриваются способы подготовки спортсменов к игре, виды соревнований и особенности подготовки игроков</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1975 ВОСПИТАНИЕ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА В «КАБУСНАМЕ» 2022-11-21T19:03:28+03:00 Г.Я.Гревцева,Л.С. Элибаева. Akramova@rambler.ru <p>в данной статье&nbsp; рассматривается&nbsp; вопросы развития&nbsp; морально- нравственных&nbsp; качеств у молодёжи&nbsp; в процессе&nbsp; изучения&nbsp; «Кабуснаме» Кайковуса.<strong>&nbsp;&nbsp; </strong></p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1958 O‘ZBEKISTON OLIMPIYA HARAKATIDA PEDAGOGIK FAOLIYATNING ASOSIY YO‘NALISHLARI, MAQSAD VA VAZIFALARI 2022-11-21T15:50:12+03:00 Mambetov Bayram Jaksimuratovich, Akramova@rambler.ru <p>Maqolada O‘zbekiston olimpiya harakatida pedagogik faoliyatning asosiy yo‘nalishlari, maqsad va vazifalari yoritilgan.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1990 INTEGRAL TAYYORGARLIKNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA NAZORAT QILISH USULLARI 2022-11-21T19:37:41+03:00 Q. A.Abdujalilova Akramova@rambler.ru <p>Maqolada sportchilarni tayyorlash tizimida integral tayyorgarlik turini ahamiyati va uni sportchilarni turli darajadagi musobaqalarda samarali qatnashishidagi o’rni haqida yozilgan. Shuningdek, integral tayyorgarlikning samaradorligini oshiruvchi usul va vositalar keng yoritilgan</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1941 БАДИИЙ ГИМНАСТИКАНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ТУТГАН ЎРНИ 2022-11-21T15:13:23+03:00 Я.З.Файзиев, С.С.Бозорова Akramova@rambler.ru <p>Ушбу тезисда бадиий гимнастикани Ўзбекситонда тутган ўрни ва Ўзбекистонлик бадий гимнастикачиларни жаҳон ареналарда эришаётган ютуқлари тўғрисида маълумотлар келтириб ўтилган.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1973 МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРНИ РИВОЖЛАНИШИДА ЖИСМОНИЙ МАШҒУЛОТЛАРНИНГ ЎРНИ. 2022-11-21T19:00:27+03:00 Гулбоев Акбар Тўхтаевич Akramova@rambler.ru <p>Мақолада мактабгача ёшдаги болаларда жисмоний тарбия&nbsp; ва оммавий спорт ишларини ташкил қилиш&nbsp; томонлари асосланган ҳолатда очиб берилган.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1956 ЮНОН-РУМ КУРАШИ ТАРИХИ ВА ЎЗБЕКИСТОНДА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ 2022-11-21T15:47:06+03:00 Ярашев Жамшид Раззоқович Akramova@rambler.ru <p>Мақолада юнон-рум курашининг жаҳонда, жумладан, Ўзбекистонда ривожланиши тарихига бағишланган бўлиб, унда бу кураш турининг қоидалари&nbsp; қисқача баён этгилган. Шунингдек, мақолада юнон-рум курашини Ўзбекистонда янада оммалаштириш муаммолари кўрсатиб ўтилган.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1988 ЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА СПОРТ БЎЙИЧА ТРЕНЕРЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТИЗИМИНИНГ ҚИСҚАЧА ТАҲЛИЛИ 2022-11-21T19:33:26+03:00 Б.Б.Ибрагимов Akramova@rambler.ru <p>В данном тезисе рассмотрены учебные программы, системы и порядки прохождения повышения квалификации тренерами по спорту в зарубежных государствах. Проанализированы учебные программы некоторых международных федераций по видам спорта, а также организации, которые осуществляют повышение квалификации тренеров по спорту.&nbsp;</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1939 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 2022-11-21T15:09:06+03:00 Ё.Х.Мустафаев Akramova@rambler.ru <p>В данной статье рассматриваются Физиологические основы здорового образа жизни, который является физиологической основой физического и психического благополучия.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1971 MAKTABGACHA YOSHDAGI BОLALARDA JISMОNIY SIFATLARNI TARBIYALASH ХUSUSIYATLARI 2022-11-21T18:57:12+03:00 Raximova Gulhayo Ziyodulla qizi Akramova@rambler.ru <p>&nbsp;</p> <p>Ma‘lumki bоlaga tug’ilganidayoq, uning rivоjlanish va shakllanishi irsiy dasturlari tоmоnidan jоylashtirilgan jismоniy imkоniyatlarning tеgishli yig’indisi atо etilgan bo’ladi. Rivojlanish jarayonida оrganizm tuzilmalarining biоlоgik&nbsp; yetilishi davоmida shaхsiy imkоniyatlar rivоjlanib, insоnning har-хil jismоniy хususiyatlarini bеlgilaydi.&nbsp;</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1954 YOSH VОLЕYBОLCHILАRNING HАRАKАTLАNISH SIFАTLАRINI RIVОJLАNTIRISH 2022-11-21T15:44:04+03:00 d Akramova@rambler.ru <p><em>Mа</em><em>qо</em><em>lа</em><em>dа</em><em> yosh vо</em><em>lе</em><em>ybо</em><em>lchilа</em><em>rning bо</em><em>shlа</em><em>ng’ich tа</em><em>yyorgа</em><em>rlik bо</em><em>sqichidа</em><em> hа</em><em>rа</em><em>kа</em><em>t tа</em><em>yyorgа</em><em>rligi ko’rsа</em><em>tkichlа</em><em>rini rivо</em><em>jlа</em><em>ntirish mа</em><em>qsа</em><em>dlа</em><em>ri yo’lidа</em><em> spо</em><em>rtchining harakat tа</em><em>yyorgа</em><em>rligini tа</em><em>kо</em><em>millа</em><em>shtirishgа</em><em> mo’ljа</em><em>llа</em><em>ngа</em><em>n iх</em><em>tisо</em><em>slа</em><em>shtirilgа</em><em>n mа</em><em>shqlа</em><em>r&nbsp; mа</em><em>jmuа</em><em>sidа</em><em>n fо</em><em>ydа</em><em>lа</em><em>nish</em> <em>sа</em><em>mа</em><em>rа</em><em>dо</em><em>rligini pе</em><em>dа</em><em>gо</em><em>gik tа</em><em>jribа</em><em> o’tkа</em><em>zish yo’li bilа</em><em>n а</em><em>niqlа</em><em>sh mа</em><em>qsа</em><em>didа</em><em> o’tkа</em><em>zilgа</em><em>n pе</em><em>dа</em><em>gо</em><em>gik tа</em><em>jribа</em><em> mа</em><em>’lumо</em><em>tlа</em><em>ri, ulа</em><em>rning stа</em><em>tistik ха</em><em>rа</em><em>ktе</em><em>ristikа</em><em>lа</em><em>ri hа</em><em>mdа</em><em> mа</em><em>zkur nа</em><em>tijа</em><em>lа</em><em>r а</em><em>rifmе</em><em>tik qiymа</em><em>tlа</em><em>rini tа</em><em>jribа</em><em> dа</em><em>vо</em><em>midа</em><em> o’zgа</em><em>rishining stа</em><em>tistik ishо</em><em>nchliligini bа</em><em>hо</em><em>lа</em><em>sh nа</em><em>tijа</em><em>lа</em><em>ri kе</em><em>ltirilgа</em><em>n.&nbsp;</em></p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1986 MASOFAVIY TA’LIM OLAYOTGAN TALABALARDA SOGʻLOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH HAMDA SPORTGA JALB QILISH ORQALI TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH. 2022-11-21T19:30:16+03:00 Toʻrayev Shuxratjon Farmonovich Akramova@rambler.ru <p><em>Maqolada oliy ta’limda ta’lim sifatini oshirishda, toʻgʻri tashkillashtirilgan masofaviy ta’lim va bu jarayonda talabalarda sogʻlom turmush tarzini shakllantirishning ahamiyati toʻgʻrisida soʻz boradi. </em></p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1927 ЎҚУВЧИ-ЁШЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ХАЛҚ МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИНИНГ ЎРНИ. 2022-11-21T14:47:13+03:00 Бахшуллаева Малоҳат Бахтиёр қизи, Бобоева Зарифа Жаҳонқуловна, Баймурадов Раджаб Сайфитдинович Akramova@rambler.ru <p>Мақолада&nbsp; таълим тизимида миллий ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш муҳим педагогик аҳамият касб этиши таъкидланган. Чунки миллий ҳаракатли ўйинлар ўқувчи салаоматлигини мустаҳкамлайди, чидамлилик, чаққонлик, тезкорлик каби сифатларни ривожлантиради ва булар ўз навбатида фуқарода ижтимоий фаоллик хислатларини таркиб топтиришга хизмат қилади.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-11-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1969 MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASALARDA ERTALABKI BADANTARBIYA MASHQLARINING ASOSIY SHAKLLARI 2022-11-21T18:53:37+03:00 Erkinxojaeva Gulnoza Eldorxoja qizi Akramova@rambler.ru <p>Ertalabki badantarbiya mashqlarining sog‘lomlashtiruvchi turlari bu maktabgacha ta’lim muassasalar tarbiyalanuvchilari ertalabki badan tarbiya mashqlarini o‘z ichiga oladi. Ertalabki badantarbiyamashqlarining bu turlari shug‘ullanuvchilarni har tomonlama jismoniy kamolotga yetkazish, salomatligini mustahkamlash va harakat funksiyalarini takomillashtirish maqsadida qo‘llaniladi.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1952 БОКСЧИЛАРНИ ТЕЗКОР-КУЧ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ (14-15 ЁШ МИСОЛИДА) 2022-11-21T15:39:48+03:00 Кадиров Р.Х, Тураев Сунатилло Амриллоевич Akramova@rambler.ru <p>Ушбу мақолада 14-15 ёшли боксчиларда тезкор куч сифатларини ривожлантириш масаласи кўриб чиқилган</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1984 YOSH FUTBOLCHILAR O’QUV MASHG’ULOTLARINI OPTIMALLASHTIRISH METODIKASI 2022-11-21T19:26:52+03:00 Mo’minov Feruzjon Ilxomovich Akramova@rambler.ru <p><em>Mazkur maqolada olimpia zaxiralari bolalar-o’smirlar sport maktablarida shug’ullanuvchi 14 va 15 yoshli futbolchilarni tezlik, tezlik kuch va chidamkorlilik kabi jismoniy sifatlarini rivojlanishi hamda ularning mashg’ulot yuklamalarini optimallashtirish metodikasi ilmiy jihatdan yoritilgan. </em></p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1811 MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA BADIIY ADABIYOTNING O'RNI 2022-11-20T20:37:31+03:00 Mamadiyeva Zilola Shavkat qizi Akramova@rambler.ru <p>Boshlang‘ich sinfga qadam qo‘ygan bolaning o'rtacha so'z boyligi taxminan 5000 so'zni tashkil qiladi [1]. Bu shuni anglatadiki, bir yoshdan besh yoshgacha bo'lgan bolalar har kuni (o'rtacha) taxminan 3,5 so'zni o'rganishadi. Buni amalga oshirish uchun bolalar nutqiga rivojlantirishga e’tibor qaratish kerak. Bolalar nafaqat ko'p eshitishlari, balki nimani tinglashlari ham muhimdir.&nbsp;</p> 2022-11-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1967 ШАХМАТНИ ИНДИВИДУАЛ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ИЖОДИЙ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ 2022-11-21T18:48:22+03:00 А.Т.Тошев Akramova@rambler.ru <p>Мазкур мақолада бошланғич синф ўқувчиларини шахматга ўргатишда шу соҳага оид Ўзбекистон Республикасини ҳуқуқий асослари ўқувчиларни шахмат ўрганиш орқали мантиқий фикрлаш қобилияти ӯсади ҳамда шахсий сифатлари шакллантирилади. Шахмат ўйинларидан фойдаланиш орқали уларнинг диққати, ақл-идроки, тафаккури, хотираси ва мантиқий фикрлаш малакаси ўсади. Шу билан бирга шахматнинг бугунги ривожланиш тенденциялари, уни оммалашган спорт тури сифатида эмас, балки мамлакат аҳолиси, айниқса, ёшларни интеллектуал салоҳиятини оширувчи, мустақил фикрлаш қобилиятини ва эркин қарор қабул қилиш кўникмаларини, Ватанга садоқат туйғуларини шакллантирувчи ноёб восита сифатида талқин этилган.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1950 VOLEYBOL O‘YINIDA MAXSUS JISMONIY SIFATLARNI TARBIYALASH USULLARI 2022-11-21T15:35:33+03:00 A.Q.Cho‘liyev. Akramova@rambler.ru <p>Maqolada&nbsp;&nbsp; voleybol o‘yinida sportchilarning&nbsp; maxsus jismoniy sifatlarni tarbiyalash usullari&nbsp; jismoniy tayyorgarlik umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik jarayonlaridan iborat bo‘lib, muvofiq sport turining xususiyatiga mos ravishda tashkil qilinishi taqazo etadi.</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1982 МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРНИНГ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ 2022-11-21T19:23:10+03:00 Қиличева Гулчеҳра Бахром қизи Akramova@rambler.ru <p>Мазкур мақолада мактабгача таълим муассасаларида ҳаракатли ўйинлар орқали болаларни жисмоний сифатларни ривожлантириш ҳамда тарбия аҳамияти ёритиб берилган.&nbsp;</p> 2022-11-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция