BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH TA’LIM O‘QITUVCHILARINI TARBIYA FANINI O‘QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI (Tarbiyaviy ishlar metodikasi fani misolida)

Qòchqarova Feruza Маҳамматқосимовна, Andijon davlat universiteti «Umumiy pedagogika» kafedrasi dotsenti , PhD

Авторы

  • Qòchqarova Feruza Маҳамматқосимовна

Ключевые слова:

Boshlang‘ich ta’lim, o‘qitishga tayyorlash, metodika, barkamol avlod, tarbiyachi.

Аннотация

Maqolada bugungi kunda bo‘lajak boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilarini tarbiya fanini o‘qitishga tayyorlash metodikasi haqida bayon etilgan. Bundan tashqari, tarbiyaviy ishlar metodikasi fanining vazifalari to‘g‘risida ma’lumotlar berib o‘tilgan.

Библиографические ссылки

Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – T.: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 592-b.

Jo‘rayev R.X. Jaholatga qarshi ma’rifat J. Xalq ta’limi.– T.: 2004. –№4. – B. 9-13-betlar.

Hasanboyev J. va boshq. Pedagogika: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – T.: Fan, 2009. –480-b.

Ismoilova Z, Tarbiyaviy ishlar metodikasi. T.: Istiqlol, 2003.

Hasanboyev J, To‘raqulov X., Alqarov I., Usmanov N. Pedagogika. T.: Fan va texnologiya, 2010.

Tarbiya ensiklopediya. Tuzuvchi M.N.Aminov. T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2010.

Загрузки

Опубликован

2022-01-14