O`QUVCHINI KASBGA YO‘NALTIRISH TIZIMINI TASHKIL ETISH BO‘YICHA XORIJIY VA MAHALLIY TAJRIBA

https://doi.org/10.53885/edinres.2022.10.10.044 Mamajonova Kamola Akramovna, Jizzax davlat pedagogika universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

Авторы

  • Mamajonova Kamola Akramovna

Ключевые слова:

kasbga o‘qitish, ta’lim xizmatlari, o‘quv-yoshlar, xorijiy va mahalliy tajribalar

Аннотация

Ushbu maqolada o‘quvchi-yoshlarining kasbga yo‘naltirish tizimi bo‘yicha xorijiy hamda mahalliy mamlakatlarning tajribalari tahlil qilindi.  O‘zbekistonda o‘quvchilarning kasb tanlashga yo‘naltirilgan ishlarni samarali tashkil etishda rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribalaridan foydalanish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi 4947- son Farmonining 1-ilovasi «2017-2021 yillarda Fzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi» // Fzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda

Резник С.Д., Сочилова А.А. Основы личной конкурентоспособности. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2009. – 251 с.

Андреев, В.И. Конкурентология. Учебный курс для творческого саморазвития конкурентоспособности. - Казан: СИТ, 2004. – 468 с.

Одегов Ю.Г. Экономика труда: учебник – Москва : Алфа-Пресс, 2015.

Xolmo‘minov Sh.R. Mehnat bozori iqtisodiyoti (o‘quv qo‘llanma) – T: TDIU, 2004. – 25-b.

Mirzakarimova M. Rivojlangan axborotlashgan iqtisodiyotga ega mamlakatlarda bandlikning o‘zgarishi // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. №6, noyabr-dekabr, 2017 yil

Вишневский Д.М. Профессионално-квалификатсионная структу рабочей силы в странах с развитой рыночной экономикой // Ж. Труд за рубежом - 2016, №7 – С.19-20.

Крымова Н.А. Управление профориентатсией населения. Дисс. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. - Воронеж, 2011 – С.92-94. 9. Муравева Н.В. Трансформатсия системы профессионалного образования и обучения // Ж. Труд за рубежом, 2014. №3 – С.66-67.

Бондарев В.П. Успешный выбор профессии / В.П. Бондарев, С.О. Кропивянская. - М.: ВАКО, 2015. - 144 с.

Брехова А.В. Профориентатсионная работа с обучающимися старших классов на уроках технологии. Ж: Перспективы науки и образования. 2017. №5

Загрузки

Опубликован

2022-11-02