O`ZBEK TILI FE`LLARINING O`RGANILISH TARIXI

DOI: https://doi.org/10.53885/edinres.2022.66.50.009 Saidova Zarina Saidovna Buxoro davlat universiteti 2-босқич magistranti

Авторы

  • Саидова Зарина Саидовна

Ключевые слова:

morfologiya, tilshunoslik tarixi, so`z turkumi, fe`l, zamon, nisbat, o`timlilik, o`timsizlik, fe`l kategoriyalari, bo`lishli-bo`lishsizlik, to`liqsiz fe`l, ko`makchi fe`l.

Аннотация

maqolada o`zbek tili fe`llari tarixi o`rganilishi haqida fikr yuritilgan. XI asrda tilshunos, tarixchi, adabiyotshunos olim Mahmud Qoshg`ariyning qarashlari, buyuk mutafakkir Alisher Navoiy, Forobiy, Zamaxshariyning fe`l haqidagi fikrlari bayon qilingan. Bundan tashqari maqolada XX asrda Abdurauf Fitraning fe`l so`z turkumini tadqiq etgani, 50 yillardan keyin A. G`ulomov, A, Hojiyev kabi olimlarimiz fe`l to`g`risida olib borgan ilmiy ishlari haqida ma`lumotlar berilgan.

Библиографические ссылки

Bobokalonovning R “Fe’l valenligi munosabati xususida” Ta`lim tizimining barcha bosqichlarida chet tillarini o`rganishning yanada rivojlantirish afzalliklari. Res.ilmiy-amaliy konf.mat. Buxoro, 2018, 33-36b.

Bobokalonovning R. Hayatova N. “Le sens lexical des verbes. Analyse des champs sémantiques de la vie et de la mort” Актуальные вопросы гуманитарных и общественных наук Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Часть 2. Ассоциация «Научно-исследовательский центр

«ПЕРЕСВЕТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2019. С. 6-12

Fozilova M. Bitiruv malakaviy ish- 2017y. Buxoro

Hojiyev A. “To`liqsiz fe`l” Toshkent. “Fan” nashriyoti. 1970. 3-bet.

Hojiyev A. “To`liqsiz fe`l” Toshkent. “Fan” nashriyoti. 1970. 13-bet.

Hojiyev A. “To`liqsiz fe`l” Toshkent. “Fan” nashriyoti. 1970. 3-bet.

Mutallibov S. Devoni lug`otit turk. www.ziyouz,com.kutubxonasi. 176-b.

Mutallibov S. Devoni lug`otit turk. www.ziyouz,com.kutubxonasi. 177-181b.

Nurmonov A. “O`zbek tilshunosligi tsrixi” Toshkent , “O`zbekiston”, 2002. 54b.

Nurmonov A. “O`zbek tilshunosligi tarixi” Toshkent, “O`zbekiston”, 2002. 10 b.

Nurmonov A. “O`zbek tilshunosligi tarixi” Toshkent, “O`zbekiston” , 2002. 59-64 b.

Rahmatullayev Sh. “O`zbek tilida fe`l frazemalarning bog`lashuvi” Universitet, 1992. 5-bet.

Sodiqova. M. Fe’l stilistikasi. Toshkent. O’zbekiston SSR “Fan” nashriyoti. 1975. 3-4- bet.

Shukurov Sh. “O`zbek tilida fe`l mayllari taraqqiyoti” Toshkent. “Fan” nashriyoti. 1980. 6-bet

Zamonaviy o`zbek tili. I jild. Morfologiya. (Mualliflar jamoasi). -Т.:MUMTOZ ZO`Z, 2008. 38-bet.

Zamonaviy o`zbek tili. I jild. Morfologiya. (Mualliflar jamoasi). -Т.:MUMTOZ ZO`Z, 2008. 39-bet.

Zamonaviy o`zbek tili. I jild. Morfologiya. (Mualliflar jamoasi). -Т.:MUMTOZ ZO`Z, 2008. 47-bet.

Zamonaviy o`zbek tili. I jild. Morfologiya. (Mualliflar jamoasi). -Т.:MUMTOZ ZO`Z, 2008. 52-56-bet.

Загрузки

Опубликован

2022-11-14