11. БУХОРО ЖАДИДЛАРИНИНГ ИККИ БУЮК СИЙМОСИ

Авторы

  • С.И Иноятов

Аннотация

Муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев Олий Мажлисга 2020 йил бошидаги Мурожаатномасида: “2020 йилда халқимиз тарихининг мураккаб дамларида, маърифат машъаласини
баланд кўтариб чиққан улуғ аллома Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг 145 йиллик таваллуд санаси
кенг нишонланади” деб таъкидлаб, жадидчилик тарихини ўрганиш ва ёшларимизга бугунги
ҳаётимизни қадрига етиш учун тарихдан сабоқ олишга даъват этдилар. Президентимизнинг бу
даъвати чуқур мазмунли, теран ғояларда ўз аксини топди: “Умуман, биз жадидчилик ҳаракати,
маърифатпарвар боболаримиз меросини чуқур ўрганишимиз керак. Бу маънавий хазинани
қанча кўп ўргансак, бугунги кунда ҳам бизни ташвишга солаётган жуда кўп саволларга тўғри
жавоб топамиз. Бу бебаҳо бойликни қанча фаол тарғиб этсак, халқимиз, айниқса, ёшларимиз
бугунги тинч ва эркин ҳаётнинг қадрини англаб етади”.

Библиографические ссылки

Алимова Д.А. Файзулла Хўжаев ва жадидчилик // Файзулла Хўжаев 100. Т.: “Фан”, 1997.-Б.43

Болтабоев Ҳ. Фитрат ва жадидчилик. Илмий тадқиқий мақолалар. Т.: “Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси” нашриёти, 2007.- Б.67.

Ғаниев И. Виждон – барча қадриятлар отаси. Т.: “Академнашр”, 2013.-Б.89

Каримов Баҳодирнинг Kun.uz мухбири Исломбек Умаралиев билан жадид зиёлилари ҳақида суҳбатидан 17.12.2020

Каримов Н. Фитрат // Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 9-жилд. Т.: «ЎМЭ»Давлат илмий нашриёти. 2005. – Б. 262-264

Қиличев Ф. Зулматдан садолар. Т.: “Адолат”, 1997.-Б.27. Қаранг: УзКП МК III Пленуми стенографик ҳисоботи -1926; Қосимов Б. Миллий уйғониш. Т.: “Маънавият”, 2002,-Б.360

Қиличев Ф. Зулматдан садолар. Т.: “Адолат”, 1997.-Б.40

Наимов Н. Фитрат фожиаси. Т.: «Фан», 2005. – Б.87

Ражабов Қ. Файзулла Хўжаев. Т.: «ABU MATBUOT-KONSALT», 2011. – Б.17

Сафаров О., Сафарова Ҳ. Чўлпон Бухорода. Т.: “Муҳаррир”, 2012.-Б.23, 24

УзРМДА, 48-фонд, 1-рўйхат, 59-иш, 265-варақ. Яна қаранг: Қосимов Б. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидоийлик. Т.: «Маънавият», 202. – Б.359

Файзулла Хўжаев 100. Т.: “Фан”, 1997.-Б.138

Файзулла Хўжаев. Бухоро инқилоби тарихига материаллар // Файзулла хўжаев 100. Т.: “Фан”, 1997.-Б.78

Хўжаев Файзулла. Танланган асарлар 3 томлик. I – том. Т.: “Фан”, 1976. Б.98-99

Ҳайитов Ш., Раҳмонов К. Бухоро Халқ Совет Республикаси ва Шарқ мамлакатлари (1920-1924 йиллар). Бухоро -2004,-Б.44

Ҳасаний М., Усмонов И. Ойдин кунлар армони. Т.: “Ўзбекистон”, 1997. -Б.17-18

Загрузки

Опубликован

2020-12-02