ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ИШЛАРИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ, ШАКЛ, МЕТОД ВА ВОСИТАЛАРИ

Абдувахобова Дилдора Эркиновна, Зияева Махбуба Фазлиддиновна Жиззах политехника институти, Архитектура ва қурилиш факультети, Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси

Авторы

  • Абдувахобова Дилдора Эркиновна, Зияева Махбуба Фазлиддиновна

Аннотация

Мазкур мақолада таълим жараёнида маънавиймаърифий ишларини самарали ташкил этиш йўллари, шакл,
метод ва воситалари илмий-назарий жиҳатдан ташкил этилган.
Шунингдек, маънавий - маърифий иш шаклларининг турли-туманлиги,
жамиятнинг замонавий талабларига, миллий менталитет ва миллий
ғоя тамойилларига мос ташкил этиш муҳим педагогик аҳамият касб
этиши тадқиқотчи кузатувлари асосида ёритиб берилган.

Библиографические ссылки

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 08.10.2019 й. “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-5847 Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси 2019 йил 9 октябрь. www.lex.uz.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 31.12.2019 й. “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги №1059-сонли Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. (www.lex.uz)

Жўраев Н. Маънавият – инсон қалбининг сарчашмаси. - Тошкент: Маънавият, 2015. – 30 б.

Давронова Д.С. Оилада вояга етмаган болаларнинг ижтимоий онгини тарбиялаш тизимини ривожлантириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. Тошкент 2018

Исмоилова З.К. Миллий ғоя ва маънавий – ахлоқий тарбия. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Молия, 2007. - 71 б

Маънавиятнинг асосий тушунчалар изоҳли луғати/ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси. - Тошкент: Ғ.Ғулом, 2009. -760 б.

Мухторов А. Глобаллашув шароитида маънавий таҳдидларни бартараф этиш омиллари. – Тошкент: Маънавият, 2015. – 31 б

Загрузки

Опубликован

2022-02-17